ARTIKEL 1: ALGEMEEN

Door het bezoeken van de website Zanottitransblock.be verklaart de gebruiker zich stilzwijgend akkoord met onderstaande gebruiksvoorwaarden.

ARTIKEL 2: INFORMATIE

Onder de term "informatie" wordt hiernavolgend verstaan: Alle mogelijke gegevens, kennis en informatie, verstrekt op elke wijze en onder elke vorm, met inbegrip van afbeeldingen, grafische elementen, producten, diensten, lay-out, software, muziek, geluid, foto's .... Deze omschrijving is niet limitatief en omvat eveneens alle mogelijke andere items.

ARTIKEL 3: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 • Alle informatie verstrekt op Zanottitransblock.be wordt gedekt door alle mogelijke intellectuele eigendomsrechten(zoals auteursrechten, tekeningen en modellen, het recht op databases,...), Copyright © 2007 Zanotti Transblock . Alle rechten voorbehouden.

 • De gebruikers van de website Zanottitransblock.be erkennen en aanvaarden dat alle informatie de exclusieve eigendom is en blijft van Zanotti Transblock en zijn respectievelijke content providers.

 • De verdeling, verkoop, reproduktie, publicatie, bewerking, aanpassing, vertaling of gebruik voor commerciŽle doeleinden van alle mogelijke informatie, noch digitaal, op papier of op enige andere wijze, is strikt verboden zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Zanotti Transblock .

 • Sommige namen, tekens, merken of logo's die op de website Zanottitransblock.be of de sites van zijn content providers voorkomen zijn geregistreerde en aldus beschermde handelsmerken.

ARTIKEL 4: GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Het gebruik van Zanottitransblock.be blijft beperkt tot persoonlijke en niet-commerciŽle doeleinden. Elke commercialisatie van de verstrekte informatie, in welke vorm ook, is strikt verboden.

ARTIKEL 5: BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Zanottitransblock.be tracht alle informatie zo betrouwbaar mogelijk te maken, en probeert zijn bronnen zo goed mogelijk na te kijken, evenals de gegevens zo veel als mogelijk up-to-date te houden. Ondanks al onze zorg kan Zanottitransblock.be niet aansprakelijk gesteld worden voor onder meer:

 • de juistheid, de volledigheid of de geschiktheid van de informatie aan de gebruikers ter beschikking gesteld op Zanottitransblock.be , ook niet als dit ernstige gevolgen heeft, ook niet als men ondertussen op de hoogte is gebracht;

 • de goede uitkomst van eventuele tips en/of raad gegeven door Zanottitransblock.be of van haar content providers;

 • de eventuele directe, indirecte, incidentele schade of om het even welke andere schade die het gevolg zou zijn, zou voortvloeien uit of verband zou houden met het gebruik van de website Zanottitransblock.be of de onmogelijkheid deze te gebruiken. In het bijzonder kan Zanotti Transblock niet aansprakelijk gesteld worden voor schade geleden ten gevolge van een verlies van gebruik of van gegevens die bekomen werden via Zanottitransblock.be of haar content providers;

 • de storingen, fouten of onderbrekingen in de electronische publicaties van Zanottitransblock.be en in deze van haar content providers;

 • de inbreuken gepleegd door derden via de diensten en informatie aangeboden op Zanottitransblock.be of haar content providers.
Voornoemde opsomming is niet limitatief en strekt zich uit tot alle mogelijke aansprakelijkheden waartoe Zanottitransblock.be kan gehouden worden. Indien u niet akkoord bent met de onderhavige gebruiksvoorwaarden, bestaat u enige verhaalsrecht erin de website Zanottitransblock.be niet te gebruiken.

ARTIKEL 6: HYPERLINKS

Zanottitransblock.be biedt ter bevordering van het gemak van zijn gebruikers hyperlinks aan dewelke beheerd worden door derden. Deze worden zo goed als mogelijk onderzocht alvorens gelinkt te worden aan Zanottitransblock.be . Zanottitransblock.be kan echter niet aansprakelijk gesteld worden noch voor de inhoud, noch voor de beschikbaarheid, noch voor de schade die uit het gebruik hiervan kan voortvloeien.

ARTIKEL 7: ONGEOORLOOFD OF VERBODEN GEBRUIK

Door gebruik te maken van de website Zanottitransblock.be verbindt de gebruiker zich ertoe onder geen enkel beding gebruik te maken van deze site voor illegale of ongeoorloofde doeleinden. Zo verbindt de gebruiker zich ertoe onder meer:

 • alle intellectuele rechten, zowel deze van Zanotti Transblock als deze van derden, te respecteren;

 • alle rechten van de mens te respecteren, in het bijzonder het recht op een privť-leven;

 • zich te onthouden van het up- of downloaden van informatie die onwettig, schadelijk, racistisch, obsceen, seksistisch of om een andere reden verwerpelijk is;

 • geen niet-toegelaten reclame of publiciteit te maken;

 • geen bestanden behelpt met virussen, corrupte bestanden of gelijk welke andere software of programma's in staat de werking van een andere computer te schaden, te uploaden;

 • geen ongevraagde berichten te verzenden of te posten;

 • zich te onthouden van het kraken, beschadigen of hacken van het systeem van Zanottitransblock.be of van ieder ander systeem toegankelijk via het internet;

 • geen nationale of internationale wetten te schenden.

ARTIKEL 8: BEPERKING VAN DE TOEGANG

Zanottitransblock.be behoudt zich het recht voor iedere gebruiker de toegang te weigeren tot het geheel of een deel van deze website, en van de gelinkte Zanottitransblock.be -sites eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, om gelijk welke reden.

ARTIKEL 9: WIJZIGING VAN DE ONDERHAVIGE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN

Zanottitransblock.be behoudt het recht voor de voorwaarden, bepalingen en waarschuwingen krachtens dewelke deze website u wordt aangeboden, te wijzigen. U heeft daarom als gebruiker de plicht om bij elk bezoek aan de site de algemene gebruiksvoorwaarden na te lezen.

ARTIKEL 10: CONTACT

U kan ons contacteren op info@zanottitransblock.be.

ARTIKEL 11: PRIVACY

Zanottitransblock.be hecht veel belang aan het onderhouden van een vertrouwelijke band tussen de gebruikers en Zanottitransblock.be zelf. Daarom is Zanottitransblock.be conform aan de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer met betrekking tot de automatische registratie van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998. Eveneens respecteert Zanotti Transblock de principes van het Europees Dataverdrag van 28 januari 1981. Zanottitransblock.be verzamelt gegevens van haar gebruikers voor de volgende doeleinden:

 • het bezorgen van de nieuwsbrief van Zanottitransblock.be ;

 • promotionele acties en marketing: aanbieden van informatie omtrent producten en diensten. De gebruiker behoudt evenwel te allen tijde een kosteloos recht zich te verzetten tegen het gebruik van zijn/haar persoonlijke gegevens voor marketing-doeleinden via e-mail gericht aan info@zanottitransblock.be;

 • de eventuele verwezenlijking van marktstudies;

 • extern gebruik van de gegevens: Zanottitransblock.be kan de persoonlijke gegevens van zijn gebruikers doorgeven of doorverkopen aan derden. Deze derden worden door Zanottitransblock.be zorgvuldig uitgekozen. Iedere gebruiker behoudt het recht deze dienst te weigeren door het volgen van de instructies die Zanottitransblock.be u zal bezorgen;

 • de verzameling van gegevens voor interne zaken: beheer van de website Zanottitransblock.be , profielanalyse van de gebruikers van Zanottitransblock.be voor een betere afstemming van de website Zanottitransblock.be op haar bezoekers;

 • het gebruik van 'cookies': miniscule stukjes informatie die in de browser van uw PC worden opgeslagen. Deze kunnen enkel gelezen worden door diegene die de cookies heeft aangemaakt. Zanottitransblock.be kan eventueel gebruik maken van deze cookies, bijvoorbeeld voor het gebruik van de site eenvoudiger te maken of voor administratieve doeleinden. U kan de aanmaak van dergelijke cookies verhinderen door een gepaste configuratie van uw computer. Verdere instructies vindt u ook op de help-functie van uw browser.
Elke gebruiker waarvan Zanotti Transblock over de persoonlijke gegevens beschikt kan zich, mits bewijs van zijn identiteit (d.m.v. een kopie van de identiteitskaart) en een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag, zich richten tot info@zanottitransblock.be voor een schriftelijke mededeling van zijn/haar persoonsgegevens, alsmede de wijziging van onvolledige of incorrecte gegevens bekomen. Conform de wetgeschiedt de mededeling van de opgevraagde persoonsgegevens binnen de 45 dagen.

Voor meer algemene informatie kan u ook steeds terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij het Ministerie van Justitie, Waterloolaan 115 te 1000 Brussel. (02-542.72.30) (www.privacy.fgov.be) Zanottitransblock.be behoudt zich het recht deze privacyverklaring ten allen tijde aan te passen. Deze wijzigingen zullen kenbaar worden gemaakt door middel van melding op Zanottitransblock.be.

ARTIKEL 12: SLOTBEPALING

De onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden worden geregeld door de wetten van BelgiŽ. U erkent hierbij dat elk geschil dat voortvloeit of verband houdt met het gebruik van deze site of ťťn van de gelinkte sites, wordt voorgelegd aan de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel (BelgiŽ).

Terug